locationsMoja trgovina
user-profile
Moj profil

cart

Uvjeti poslovanja web shopa

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N. NN 19/22, 59/23.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 86. Zakona

Opći uvjeti

Trgovac 

Trgovac je Fliba d.o.o. Gospodarska 5, 10255 D. Stupnik, koja posluje pod trgovačkim imenom Emmezeta.

FLIBA d.o.o. izjavljuje da je trgovac u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac /Potrošač

Kupac robe (Potrošač)  je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu trgovcu ili pošalje narudžbu pa proizvod plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave ili preuzimanja u trgovini).

Obavijesti

Ovi opći uvjeti sadrži obavijesti pod sklapanja ugovora  potrošača  sa trgovcem  odnosno trgovac će kupca prije sklapanja ugovora  na jasan i razumljiv način obavijestiti o svim podacima iz članka 60. Zakona o zaštiti potrošača a naročito o:

- glavnim obilježjima proizvoda, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na proizvod te medij koji se koristi za prijenos obavijesti,

- svojem nazivu i sjedištu poslovanja, podacima o trgovinama,  telefonskom broju, adresi elektroničke pošte, te o mjestu ili emailu na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe,

- maloprodajnoj cijeni proizvoda te troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

- uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge ,

-  uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora u slučajevima u kojima to pravo postoji,

- obrascu za jednostrani raskid ugovora, u slučajevima u kojima postoji pravo na jednostrani raskid

- postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke robe

Obavijesti čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati, osim ako su se strane izrijekom drukčije sporazumjele.

Slike i opisi 

Slike i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični fizičkom proizvodu. Djelatnici web shopa emmezeta.hr nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Odstupanja u površini i boji drvenih površina koja su uobičajena na tržištu ostaju pridržana. Isto tako ostaju pridržana i uobičajena odstupanja kod tekstila (npr. materijal namještaja i dekoracija) s obzirom na sitna odstupanja u izvedbi u odnosu na uzorke materijala, posebno u vezi s tonom boje, jer su uzorci odnosno modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe, bez jamčenja jednakosti.

Dostupnost odabranog proizvoda podložna je promjeni. FLIBA d.o.o. zadržava pravo, u slučaju nedostupnosti odabranog proizvoda, ponuditi kupcu drugi proizvod iste vrijednosti. U slučaju da kupac ne želi ponuđeni zamjenski proizvod FLIBA d.o.o. će mu vratiti plaćeni iznos.

FLIBA d.o.o. se maksimalno trudi održavati cijene na web stranici točnima. U slučaju očite pogreške u cijeni proizvoda FLIBA d.o.o. zadržava pravo bez odgađanja o tome obavijestiti kupca, otkazati narudžbu i vratiti mu uplaćeni iznos novca. Kupac ima pravo, u navedenoj situaciji, potvrditi narudžbu po ispravnoj cijeni.

Servisni uvjeti 

Uvoznik jamči da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača obvezuje se da će na vaš zahtjev (podnesen u jamstvenom roku o vlastitom trošku) otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj uporabi, u vremenu na koje se odnosi jamstvo.

Ako u zakonski propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru s trgovcem.

Jamstvo

Jamstvo imaju svi električni uređaji i električni rezervni dijelovi ako su ugrađeni u ovlaštenom servisu. Jamstveni list i popis ovlaštenih servisera sastavni je dio jamstvenih uvjeta te se isporučuju uz proizvod. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava. Za proizvode isključujući tehniku račun je dokument kojim kupac ostvaruje svoja prava.

Za proizvode koje prati jamstveni list vrijede uvjeti koje je proizvođač/prodavatelj naveo u jamstvenom listu. Jamstvo neće vrijediti ako Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu: a) slavine i hidro-masažne kade kod kojih Kupac nije ugradio filtere za pročišćavanje vode, a oštećenje proizvoda je uzrokovano prljavim instalacijama ili vodom; b) bojlere, klima-uređaje i slične uređaje koje je Kupac ugradio po neovlaštenoj osobi ili prilikom ugradnje nije poštivao upute proizvođača. Potrošač je obvezan čuvati jamstveni list za vrijeme trajanja jamstva zajedno s ispostavljenim računom i otpremnicom.

Materijalni nedostatak:

FLIBA d.o.o. kao trgovac odgovorna je za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama primjenjivih zakona. Kupac je obvezan obavijestiti FLIBA d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti FLIBA d.o.o. u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Nedostatak postoji:

1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

5) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

6) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora

7) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

8) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

9) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

10) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje ne odgovaramo:

FLIBA d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, prodavatelj ne odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka FLIBA d.o.o. može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:

•    uklanjanje nedostatka,

•    predaja drugog proizvoda bez nedostatka,

•    sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao FLIBA d.o.o. naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora, uklanjanje nedostatka.

FLIBA d.o.o. ima pravo odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je FLIBA d.o.o. nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da FLIBA d.o.o. neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako FLIBA d.o.o. u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi FLIBA d.o.o. da ugovor održava na snazi.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na FLIBA d.o.o.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi FLIBA d.o.o..

Kada je Kupac pravna osoba na njega se ne odnose odredbe Zakona o zaštiti potrošača, nego odredbe o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

U slučaju da su nedostaci ili kvarovi posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata Kupca, Prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će pokušati otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja i ako je to moguće.

U slučaju materijalnog nedostatka troškove vještačenja u propisanom roku snosi trgovac,  a može ih  snositi i kupac nakon isteka propisanih rokova, ali ne kasnije od 2 godine, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač ovisno o rezultati vještačenja

Webstranica

Cijene na webstranici izražene su s PDV-om i valuta je Euro (EUR).

Trgovac se obavezuje održavati web stranicu u skladu s dobrom ekonomskom praksom te nije odgovoran za kvalitetu internetske veze ili operativnog sustava kojom kupac pristupa web stranici trgovca.

Istaknute redovne i akcijske cijene vrijede za kupnju putem interneta i za kupnju u trgovini, ali se cijene u Internet trgovini mogu razlikovati od cijena u poslovnici. Karticu vjernosti Emmezeta kluba moguće je koristiti i u web shopu. Ako kupac nema karticu, može ju zatražiti tijekom plaćanja ispunjavanjem online prijavnice.

Bodovi ostvareni tijekom kupnje u kojoj je zatraženo članstvo u klubu bit će dodani naknadno, a daljnje bodovno stanje prikuplja se automatski tijekom kupnje uz napomenu da se kupnja mora obaviti kao prijavljeni registrirani korisnik. Cijena dostave ne donosi bodove niti je cijenu dostave moguće umanjiti trošenjem prethodno sakupljenih bodova.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su. Proizvod se može naručiti kao registrirani korisnik ili gost. U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više bilo moguće naručiti od dobavljača, trgovac će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se kupac otkazati narudžbu, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac (uvećan za propisanu kamatnu stopu) najkasnije u roku od 14 dana od kada je otkazana narudžba. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

FLIBA d.o.o. nastojat će proizvod isporučiti i prije roka navedenog u poruci elektroničke pošte kojom je potvrđena narudžba proizvoda ili, ako takav rok nije naveden i prije procijenjenog vremenskog okvira dostave. S obzirom na neizvjesnost raspoloživosti proizvoda i/ili nemogućnosti utjecaja na izvanredne okolnosti moguć je i dulji rok dostave od procijenjenog roka ili vremenskog okvira danog prilikom narudžbe. FLIBA d.o.o. nastojat će narudžbe isporučiti u što kraćem roku, a obvezujemo se isporučiti proizvode u krajnjem roku od 6 mjeseci.

Dostupnost i cijena proizvoda podložna je promjenama uslijed rasprodanih zaliha, kao i pogrešnih cijena ili pogrešno istaknutih cijena. Trgovac zadržava pravo odbiti sklapanje ugovora o prodaji ako je očito da istaknuta cijena ne odgovara stvarnoj cijeni proizvoda te da se radi o evidentnoj grešci isticanja cijene koja je rezultat sistemske i/ili ljudske greške.

Pravne osobe

Ukoliko je kupac pravna osoba u procesu kupovine kod odabira načina plaćanja mora označiti polje „POSLOVNI KORISNIK“ nakon čega će se otvoriti dodatna polja u koja mora unijeti točan naziv tvrtke i točan OIB. Fliba d.o.o. nije odgovorna za unos netočnih podataka. Naknadno izdavanje R1 računa nije moguće.

Dostava

Opći uvjeti dostave 
Naručeni proizvodi dostavljaju se do kolnog prilaza najbližeg stambenom objektu (izuzev nekih otoka gdje se dostavlja u POLAZIŠNE TRAJEKTNE LUKE - Biševo, Drvenik Mali, Drvenik Veli, Ilovik, Ist, Iž,Kaprije, Koločep, Kornat, Krapanj, Lastovo, Lokrum, Lopud, Male Srakane, Molat, Olib, Ošljak, Premuda, Prvić, Rava, Rivanj, Sestrunj, Silba, Susak, Sveti Andrija, Šipan, Unije, Vele Srakane, Vrgada, Zlarin, Zverinac, Žirje)

Bez obzira radi li se o kući ili stambenoj zgradi, proizvodi se ne unose u prostor, nego do kolnog prilaza najbližeg ulaza u objekt, odnosno prve prepreke koju vozilo ne može savladati. Prilaz ulazu dostavnim vozilom mora biti slobodan, u suprotnom dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Dostava u inozemstvo nije moguća.

Okvirni je rok isporuke do 15 radnih dana, osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Dostava na kopnu je od 5 do 15 radnih dana, dostava na otoke do 17 radnih dana, a 19 dana za Mljet, Šoltu, Vis i Dugi Otok, ovisno o rasporedu vožnje trajekata. Rok počinje od trenutka kad FLIBA d.o.o. zaprimi uplatu na žiro računu ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. Dostava naručene robe naplaćuje se po težini te uz dodatak od 45% za otoke (minimalno 16,87 EUR uključen PDV). Cijena dostave dostupna je svim registriranim korisnicima te je vidljiva u košarici ovisno o težini proizvoda. Cjenik pogledajte ovdje. Dostava se obavlja od 8 do 16h radnim danom.

Za saune, vrtne kućice i opremu vrijede posebne cijene i uvjeti dostave za vangabaritnu robu, ovisno o mjestu gdje treba izvršiti dostavu. Cijene dostave provjerite ovdje. Isporuka vangabaritne robe se vrši do kolnog prilaza, odnosno prve prepreke i ne uključuje manipulaciju istovara od strane prijevoznika. Potrošač mora osigurati samostalni istovar, a na raspolaganju su mu 2 radna sata čekanja vozila koje je izvršilo dostavu.

Trenutačni status vaše narudžbe (zaprimljena, u pakiranju, završeno pakiranje, predano na dostavu) možete pratiti u sklopu svog profila kroz modul narudžbe. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, dostavnim službama prosljeđujemo telefonski broj koji je kupac naveo je kupac naveo u narudžbi.

U trenutku kada vaša narudžba bude predana dostavnoj službi zaprimit ćete prvi SMS čiji je cilj najava isporuke u narednim danima.

Kada pošiljka bude uredno zaprimljena na skladište dostavne službe zaprimit ćete drugi SMS s informacijama o pošiljatelju, iznosu pouzeća (u slučaju da plaćate gotovinom) i link za praćenje statusa pošiljke kako biste mogli organizirati svoje vrijeme za preuzimanje

Ukoliko niste u mogućnosti primiti pošiljku potrebno je kontaktirati dostavnu službu shodno uputi u SMS-u.

Na sami dan isporuke zaprimit ćete treći SMS s informacijom o današnjoj isporuci, a okvirno vremensko razdoblje isporuke unutar 2h možete nastaviti pratiti na linku iz SMS-a.

Ako novi termin dostave nije ugovoren, a primatelj nije zatečen u dogovoreno vrijeme na dogovorenoj adresi, svaki novi pokušaj dostave podliježe dodatnoj naplati. Pošiljka se može zadržati na skladištu dostavljača do 4 (četiri) dana bez dodatnih troškova. Po isteku tog roka svaki dan dodatnog skladištenja naplaćuje se shodno cjeniku dostavljača.

Termin dostave dogovara se SMS porukom. Kupac prima ukupno 3 SMS poruke, uz to i obavijest od FLIBA d.o.o. e-mailom. Ako nakon prvog pokušaja dostave Kupac ne zaprimi robu, FLIBA d.o.o. ima pravo obustaviti isporuku i otkazati ugovor te time i obvezu kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 14 (četrnaest) dana. Moguće troškove transporta proizvoda radi opisanog otkaza ugovora će snositi kupac. FLIBA d.o.o. dostavu ponavlja isključivo po dogovoru s kupcem i uz plaćanje ponavljanja dostave unaprijed. Preuzimanjem paketa potvrđujete da je paket preuzet bez vanjskih oštećenja. Vanjsko oštećenje proizvoda nije nedostatak za koji FLIBA d.o.o. odgovara u slučaju urednog preuzimanja od strane Kupca. Ako je paket oštećen molimo da ga ne zaprimate i da se javite u reklamacije@emmezeta.hr.

Ostali uvjeti dostave

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja na ambalaži i odmah ih reklamirati pismenim putem upisom oštećenja na dostavne dokumente ili odbiti preuzeti pošiljku. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Potpisom dostavnice kupac potvrđuje da je robu pregledao i preuzeo u neoštećenoj ambalaži.

Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera, koje je isti vratio web shopu www.emmezeta.hr bez isporuke kupcu i sl.) Fliba d.o.o. ne preuzima odgovornost na „prvi rizik“ i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.

Osobno preuzimanje

Naručene proizvode kupac može besplatno osobno preuzeti u našim centrima. Osobno preuzimanje dostupno je u svim našim centrima za iznose narudžbe vrijednosti iznad 20 €.

Po primitku obavijesti da je vaša narudžba spremna za preuzimanje, rok za preuzimanje iste je 14 kalendarskih dana, a od 15. dana naplaćuje se skladišnina u iznosu 10 € (uključen PDV) po pošiljci po danu.

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

·         osnovne osobne podatke (ime i prezime)

·         osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)

·         podatke vezane uz korištenje Emmezeta klub kartice

·         podatke vezane uz korištenje web stranice www.emmezeta.hr

·         podatke vezane uz korištenje Emmezeta web shopa

·         podatke nužne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju

·         ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

·         Detaljne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka naći ćete na sljedećem linku: Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Plaćanje

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sljedećih načina: 

- pouzećem, isključivo gotovinom (samo za registrirane kupce)

- uplatom u pošti, banci, FINI ili internet bankarstvom

- virmanskom uplatom

- kreditnim i/ili debitnim karticama: MasterCard, Diners, Visa i Maestro

- Keks Pay – putem aplikacije bez naknade 

* Plaćanje kreditnim karticama obavlja se preko Monri Payments i ZaBa sustava naplate zaštićenog Secure Socket Layer (SSL) protokolom. Prije nego što kupac izvrši uplatu bilo kojim načinom plaćanja, mora se registrirati i popuniti online formular za narudžbu.

* * Nakon ispravno popunjene narudžbenice trgovac kupcu dostavlja potvrdu narudžbe na e-mail adresu koju je kupac definirao prilikom registracije.

* * U slučaju preuzimanja robe na prodajnom mjestu, naručene proizvode nije moguće podići odmah po uplati, već za njih vrijede uobičajeni rokovi isporuke. Kupac prima dodatnu obavijest e-mailom da je njegova roba spremna za preuzimanje. U slučaju odabira plaćanja gotovinom u poslovnici, kupac je dužan preuzeti i platiti naručeno u roku 3 dana (uključujući dane vikenda). Nepoštivanje ovog roka anulira narudžbu.

* * U slučaju da kupac robu namjerava platiti e-bankingom/virmanom, rok za uplatu je 24 sata. Nakon tog roka trgovac ne može garantirati stanje skladišta i dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, izvršuje se povrat preplaćenih sredstava (uvećanih za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od maksimalno 30 dana od dana uplate.

Sigurnost plaćanja 

Tajnost vaših podataka zaštićena je i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128/256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i Monri Payments servisa, te obratno.

Jednostrani raskid ugovora

Otkazivanje ugovora 
Kupac može odustati od narudžbe robe kupljene na webshopu ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod.

Potrošač je dužan prije isteka rokova za jednostrani raskid ugovora pismenim putem obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor, i to putem online formulara ili slanjem poštom koristeći obrazac propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.

Trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu.

 Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od četrnaest (14) dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ili maksimalno očuvanoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Po primitku proizvoda kupac može neinvazivnom  uporabom proizvoda utvrditi prirodu, obilježje i funkcionalnost robe. U slučaju otkaza ugovora i povrata robe kupac je odgovoran za svako umanjivanje vrijednosti robe koja je rezultat prekomjerne i neprimjerene uporabe proizvoda. Te se povrat novaca obavlja razmjerno utvrđenoj umanjenoj vrijednosti. 
Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača , članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu. 
* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana, 
* u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji , rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed 
*ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe 
Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od 14 radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru: 

·         prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora,

·         prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,

·         prodaji audio ili videozapisa, te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,

·         prodaji knjiga i drugih publikacija.

Povrat robe kupljene u poslovnici

Ako je proizvod kupljen odnosno preuzet ili dostavljen prije manje od 7 dana, a proizvod ima originalnu, neotvorenu i neoštećenu ambalažu te nije upotrebljavan, možete ga, uz predočenje računa, zamijeniti za Emmezeta vrijednosnu karticu u vrijednosti plaćenog proizvoda. Iz navedenih uvjeta povrata isključuju se proizvodi izrađeni na temelju kupčeve specifikacije, odnosno proizvodi izrađeni isključivo po narudžbi kupca.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Kontakti: 

Fliba d.o.o 
Gospodarska 5, 10255 Donji Stupnik 
email: webshop@emmezeta.hr 
INFO TELEFON: 072 20 20 22
OIB: 30777726033
MB: 1366963
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080220197
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 10.662.860,00 EUR
IBAN: HR2024070001100620863 otvoren kod OTP banke 
IBAN za WEB transakcije: HR2624070001500330983

Zadnja izmjena 1. siječnja 2024.

Prijavite se na besplatni newsletter

kako bi uvijek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!